Институции Общество

Залесявайки променяме света

Написано от ПЗИНФО

Деца от община Лесичово се включиха в информационната кампания „Залесявайки променяме света” по Проект №BG16M1ОP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз като посетиха Държавен горски разсадник „Церово” на 30 юни 2023 г.

Придружавани от горски педагог те бяха разходени из разсадника. Чрез образователна беседа всяко дете успя да се запознае с дейността на разсадника, как се залесяват и отглеждат младите фиданки. Най-развълнувани „младите горски” бяха при засаждането на фиданка, като всяко едно от тях засади фиданка.

Целта на кампанията е популяризиране на природните местообитания, в които се провеждат залесителните местообитания, в НАТУРА 2000, за ценността на биологичното разнообразие в тях и привличане на обществена подкрепа за опазването им.

Коментари