Политика

Есенна икономическа прогноза 2015: Умерено възстановяване въпреки предизвикателствата

Брюксел, 5 ноември 2015 r.

Икономическото възстановяване на еврозоната и на Европейския съюз като цяло вече навлезе в третата си година. Очаква се то да продължи с умерен темп през следващата година въпреки по-трудните условия в световната икономика.

На фона на намаляващите цени на петрола, експанзионистичната парична политика и относително ниската външна стойност на еврото икономическото възстановяване през тази година е устойчиво и протича в много държави членки. То обаче продължава да е бавно. Въздействието на положителните фактори отслабва, а в същото време се появяват нови предизвикателства, като забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики и световната търговия и продължаващото геополитическо напрежение. Очаква се благодарение на други фактори, като например по-добрите резултати в областта на заетостта, подкрепящи реалния разполагаем доход, по-благоприятните условия за кредитиране, по-високите инвестиции и напредъкът по отношение на намаляването на финансовата задлъжнялост, темпът на растеж да устои на предизвикателствата през 2016 и 2017 г. В някои страни положителното въздействие на структурните реформи ще допринесе допълнително за подпомагане на растежа. Според прогнозите реалният БВП на еврозоната ще нарасне с 1,6% през 2015 г., с 1,8% през 2016 г. и с 1,9% през 2017 г. За ЕС като цяло се очаква реалният БВП да се увеличи с 1,9% през тази година, с 2,0% през 2016 г. и с 2,1% през 2017 г.

Възстановяване в много от страните членки

През тази година вътрешното търсене нараства в повечето от страните от еврозоната, а икономическата активност би трябвало да се повиши в целия ЕС през 2016 и 2017 г. Частното потребление нараства в резултат на повишаването на номиналните доходи и ниската инфлация. Очаква се и известно увеличение на инвестициите благодарение на нарастването на разполагаемия доход на домакинствата, подобряването на маржовете на печалба на предприятията, благоприятните условия за финансиране и по-добрите перспективи пред търсенето.

Извършените реформи водят до по-добри резултати на пазара на труда

Пазарът на труда продължава да укрепва бавно и неравномерно в различните страни от ЕС. В силно засегнатите страни, които извършиха реформи на пазара на труда, растежът на заетостта би трябвало да се увеличи допълнително. Според прогнозата заетостта в еврозоната ще нарасне с по 0,9% през тази и през следващата година и с 1% през 2017 г. В ЕС се очаква заетостта да се увеличи с 1,0% през тази година и с по 0,9% през 2016 и 2017 г.

Фискалните перспективи продължават да се подобряват

Очаква се през 2015 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната да спадне до 2,0% благодарение на предишните усилия за фискална консолидация, цикличното повишаване на икономическата активност и, в по-малка степен, по-ниските лихвени разходи. До 2017 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната би трябвало да намалее до 1,5%. Очаква се фискалната позиция в еврозоната да остане до голяма степен неутрална. Според прогнозата съотношението на дълга към БВП на еврозоната ще се понижи от пика си от 94,5% през 2014 г. до 91,3% през 2017 г. Очаква се съотношението на дефицита към БВП в целия ЕС да намалее от прогнозни 2,5% през тази година до 1,6% през 2017 г., а съотношението на дълга към БВП да се понижи от прогнозни 85,8% през тази година до 87,8% през 2017 г.

По-ниските цени на петрола временно задържат инфлацията на по-ниско равнище

Поради резкия спад в цените на петрола и на други стоки общата инфлация в еврозоната и в ЕС е била отрицателна през септември. Това обаче прикрива факта, че нарастването на заплатите, увеличаването на частното потребление и намаляването на отклонението от потенциалния БВП започват да оказват все по-голям натиск върху цените. Очаква се годишната инфлация да нарасне от 0,1% в еврозоната и 0% в ЕС през тази година до съответно 1,0% и 1,1% през следващата година и до 1,6% както в еврозоната, така и в ЕС през 2017 г.

Забавянето на световната икономика води до по-слабо търсене на износа на ЕС

Перспективите за световния растеж и търговия се влошиха значително от пролетта насам поради забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики, и по-специално на китайската икономика. Очаква се то да достигне най-ниската си точка през тази година и икономиките да започнат да се възстановяват през 2016 г. Досега износът на страните от еврозоната до голяма степен бе пощаден от спада в световната търговия най-вече благодарение на предходното обезценяване на еврото. Очаква се обаче растежът на износа да се забави през 2016 г., преди да се повиши леко през 2017 г.

Излишъкът по текущата сметка нараства

Настоящият излишък по текущата сметка на еврозоната би трябвало да се увеличи през тази година благодарение на по-ниския дефицит при търговията с петрол и подобряването на условията на търговия, но също и на поддържането на високи излишъци в някои държави членки и коригирането на минали дефицити в други страни от ЕС. Очаква се излишъкът по текущата сметка да се понижи леко през 2017 г., след като цените на петрола се повишат отново и условията на търговия се влошат.

Пристигането на лица, търсещи убежище, може да има слаб положителен ефект върху икономиката

В тази прогноза за първи път се прави оценка на икономическото въздействие от пристигането в ЕС на голям брой лица, търсещи убежище. Докато в краткосрочен план допълнителните публични разходи водят до увеличаване на БВП, в средносрочен план се очаква допълнително положително въздействие от нарастването на предлагането на работна ръка, при условие че съществуват подходящи политики за улесняване на достъпа до пазара на труда. Като цяло въздействието върху растежа в ЕС е малко, но то може да бъде по-голямо в някои страни членки.

Рисковете са главно външни

Рисковете, свързани с глобалните икономически перспективи, са се увеличили. По-слабият растеж на бързо развиващите се пазари, особено по-дестабилизиращите корекции в Китай, както и ефектите от очакваното нормализиране на паричната политика на САЩ върху тези пазари, могат да имат по-неблагоприятно въздействие върху инвестициите и икономическата активност в Европа, отколкото се очаква в момента.

Контекст

В прогнозата са взети под внимание всички налични към 22 октомври 2015 г. данни и фактори, включително предположения за държавните политики. Използваните стойности отразяват пазарните очаквания въз основа на пазарите на деривати към момента на изготвянето на прогнозата.

Комисията ще актуализира своята икономическа прогноза през февруари 2016 г.__

Коментари