Култура

До 31 май Община Пазарджик събира ръкописи, подлежащи на оценяване с цел финансиране на тяхното издаване

Написано от ПЗИНФО

Условията, на които трябва да отговаряте, за да кандидатствате са следните:

Съвременен автор, който живее и твори в Пазарджик и общината.

Автор от страната, чиято книга популяризира Пазарджик и пазарджишкия край

Може да сте член на дружества/сдружения на писатели или самостоятелен автор

Ръкописът Ви трябва да е входиран в деловодството на Община Пазарджик и адресиран към Дирекция „ОКМДС”, отдел „ОК”

 

Срок за прием на ръкописи:

За 2024 година – до 31 май

 

Критерии за финансиране:

I.Критерии касаещи изданията:

Финансират се единствено първи издания на една и съща творба, всяко следващо издание не е обект на финансиране от страна на Община Пазарджик

Не се финансират сборници на издавани произведения, нито едни и същи произведения, макар и в различни конфигурации и оформления

Не се финансират  произведения от типа  „Избрано”

 

II.Критерий стойност на произведението:

Художествената/културологичната/изследователската…  стойност на книгата се определя /от комисията/ като пръв и неотменен критерий за издаването й с най-голяма значимост

 

III. Технически критерии:

Преференциално се издават произведения на автори, които не са издавани в предходната календарна година

Преференциално се издават произведения на автори, които имат по-малък брой финансирани от Община Пазарджик произведения

Комисия по разглеждане и оценяване на ръкописите и срокове за приключване на дейността:

Комисията е представена от трима равностойни членове, които излизат с общо становище – кратка рецензия, обосновани препоръка за издаване или отказ

Срокът за разглеждане на ръкописите се определя за всяка конкретна година, след окончателното събиране на същите, предвид обема на подадените за разглеждане материали

 

Размер на финансиране :

90 % от стойността на одобрената оферта /след представяне на две оферти от страна на автора пред Община Пазарджик/, но не повече от 3000,00 лв /за обемни произведения/, като останалата част от стойността на офертата се покрива от автора

 

Договаряне за изпълнение:

След приемане на подходяща оферта, Община Пазарджик сключва договор с издателството/печатницата

 

Други:

Тираж: 150 бр. /възможно  доуточняване/

Бройки за Общината, които се разпространяват по читалища, библиотеки и остават за архив тук: 40 бр. с приемо-предавателен протокол

 

 

За повече информация и въпроси:

Телефон 0886 80 87 84

Марияна Влахова – началник отдел „Образование и култура”

Коментари