Институции

Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич” става собственост на Общината

Общините Бургас, Пазарджик, Чавдар и Петрич получават държавни имоти за реализиране на проекти в сферата на социалната дейност и културата.

 

Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“ в Пазарджик става собственост на Общината, реши правителството след като прехвърли имота, частна държавна собственост, на местната власт. Със свои средства Общината планира да изгради парокотелно и газова инсталация в рамките на дома, за да осигури отоплението. Досега пароподаването е ставало от МБАЛ Пазарджик, но е прекъснато поради преминаването на лечебното заведение към алтернативно отопление.

Министерският съвет промени и предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, необходими за кариера за добив на подземни богатства (строителни материали – мрамори).

Терените са разположени в землищата на с. Хаджиево и с. Огняново, община Пазарджик, и са с обща площ 212,391 дка. Те са в обхвата на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пазарджик“ към Южноцентрално държавно предприятие“ ДП – Смолян. „Огняново – К“ АД ще заплати за промяна на предназначението 187 225 лв. на Изпълнителната агенция по горите.

Правителството даде съгласие за продажба на едноетажна сграда „Микробиологична инсталация“, собственост на „Еко медет“  ЕООД, разположена в  гр. Панагюрище. Решението е взето на основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той гласи, че продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Сградата е в изключително лошо техническо състояние и „Еко медет“ не разполага със средства за нейното поддържане и възстановяване.

Сделката ще се извърши чрез провеждане на търг или конкурс. Пазарната стойност ще бъде определена от независим оценител, а средствата от продажбата ще останат изцяло на разположение на дружеството за осъществяване на дейности по охрана на обекти на техническата ликвидация.

Пресслужба Министерски съвет

Коментари