Институции

Детските градини и центровете за подкрепа влизат в регистър

Пазарджик Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие е внесен в ОбС Пазарджик. Вносител е кметът на Пазарджик, Тодор Попов. 

 

Към настоящия момент в общината няма утвърдена и действаща наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие, се казва в мотивите на предложението. Съгласно чл. 346 от новия Закон за предучилищно и училищно образование, във всяка община се създава и води регистър на градините и центровете, като обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра се определят с наредба на съответния ОбС. Информацията в него ще е общодостъпна и ще бъде поместена в сайта на Общината. Тя ще предоставя сведения за структурата и промените, извършвани ежегодно в тези заведения, ще съдържа информация относно възможностите за настаняване на децата и избор на форми за личностно развитие. Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови и други средства и няма да се отрази на общинския бюджет.

В регистъра ще влиза регистрационният номер на заведението, работно време, условия за достъп на деца с увреждания, легловата база, численост на персонала (вкл. и средната месечна заплата на едно лице), източници на финансиране, участие в проекти – регионални, национални или международни.

Коментари