Институции Общество Спорт

Девет цели пред проекта „Избери спорта“

Пазарджик

Започна изпълнението на проект „Избери спорта“, който се осъществява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

Начална дата на проекта е 15.05.2018 и ще продължи до 15.10.2018 г.

Обща цел на проект „Избери спорта“ е повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Активното включване на младежите в дейностите по проекта ще помогне за:

  1. Подобряване на качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора;
  2. Повишаване на информираността чрез провеждане на инициативи, демонстрации и спортни кампове;
  3. Повишаване на умения чрез участие в обучения, извършени от специалисти;
  4. Увеличаване на броя на младите хора с интерес към спорта;
  5. Подобрени резултати по отношение на различните форми на рисково поведение и зависимости;
  6. Подобрена комуникация и взаимоотношения между младежите;
  7. Придобиване на позитивни модели за открито поведение от страна на участниците;
  8. Изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти;
  9. Осмисляне на свободното време на младите хора и личностна реализация.

Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са над 200 младежи – преки участници, в това число и лица в неравно положение, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на община Пазарджик.

През последните няколко години екипът на Фондацията имаше възможността да контактува с много млади хора от различни таргет групи. Наблюденията ни са, че те проявяват голям интерес и ентусиазъм да се включат в дейности и събития от различен характер, най-вече към спорта. Това ни провокира да ги подкрепим и сега, като им създадем платформа за осъществяване на потребностите им – да спортуват в свободното си време като превенция срещу зависимостите и агресията, да повишат познанията си в разпознаване на агресия, тормоз и различни зависимости.

Проектът е комплекс от дейности и инициативи, обвързани с актуални нужди на младежката общност. Ще стартираме с инициативи в няколко училища Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, Професионална Гимназия по Строителство и Архитектура, Професионална Гимназия по Промишлени Технологии, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи /ЦНСТ ДМ/ – Пазарджик и Звъничево, където ще се проведат обучения на тема "Избери спорта – не на агресията и зависимостите".

Спортни дейности ще започнат с провеждане на спортни кампове по волейбол и баскетбол, които ще се водят от професионални треньори. Камповете ще се проведат през месец юли и август на парк Остров „Свобода“. В началото на август ще организираме атрактивни демонстрации по волейбол и баскетбол между професионални играчи от Волейболен клуб „Хебър“ и Спортен клуб „ХЕБЪР 2016” по баскетбол.

През септември ще се проведе Дискусионен форум, на който ще поканим всички заинтересовани страни: Регионално управление на образованието /РУО/ – Пазарджик, Директори и учители от СОУ, Дирекция "Образование, култура и спорт" към Община Пазарджик, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, БМ  "Общински социални дейности и услуги" и Ръководителите на ЦНСТ ДМ – Пазарджик, младежи. Ще изработим Сборник "Избери спорта – не на агресията и зависимостите" с изводите от проекта, ще организираме фотоизложба от събитията.

Въздействието, което ще окажат приложените методи цели постигане на дълготраен ефект за младите хора. Това ще подобри качеството на живот и средата, в която живеят и общуват. Ще повишат спортните си умения чрез участие в обученията на терен, извършени от специалисти. Ще им осигурим подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация. Всичко това ще помогне за изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти, осмисляне на свободното време. 


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари