Общество Политика

Две нови избирателни секции се образуват в Пазарджик за президентските избори

С последните промени в избирателния кодекс гласуването вече е задължително

Пазарджик Две нови избирателни секции ще бъдат образувани в град Пазарджик за предстоящите президентски избори на 6 ноември.

 

Това се прави във връзка с изискванията на Изборния кодекс за брой избиратели, упражняващи правото си на глас в една секция и с цел да се улесни гласуването. Новите секции ще бъдат в НУ „В. Друмев“ и НУ „Г. С. Раковски“, с което броят на секциите в Пазарджик ще стане 91. В кметствата на община Пазарджик той остава непроменен – 54. Заповедите за местата за обявяване на избирателните списъци и местата за гласуване ще се обявят публично до 16 септември 2016 г. чрез интернет страницата на Община Пазарджик www.pazardjik.bg и в центровете за информация и услуги на гражданите на бул. „България“ №2 и на ул. „Марица“ № 20. Предварителните избирателни списъци ще бъдат обявени публично и публикувани в интернет страницата на Общината до 26 септември.

С последните промени в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс гласуването вече е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица. Същите могат да упражнят избирателното си право на следващите избори като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до общинската администрация по постоянен адрес.

Коментари