Институции Общество

В четвъртък подписват договор по проекта за компостиращи инсталации

Пазарджик В четвъртък, 15.02.2018г. в МОСВ ще бъде подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“, съобщи кметът Тодор Попов на редовната си пресконференция.

 

Полагането на подписите ще се извърши официално в присъствието на представители на седемте общини от област Пазарджик, които са бенефициенти по проекта.

Той е на обща стойност 19 693 675, 14 лв. и ще се изпълнява в срок до 35 месеца.

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

1. Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци ще се изгражда в границите на ПИ 000723, с. Алеко Константиново, община Пазарджик, с технология  ръчно сортиране и аеробно стабилизиране на органичната фракция.

1.1. модул сепариране: Капацитет до 43 000 т/г – предвижда се хале за технологично оборудване: зона за зареждане, пресяване, ръчно сортиране на рециклируемите материали и материали за оползотворяване за енергия. Предвижда се балиране на отделените леки фракции.

1.2. модул за стабилизиране: Капацитет 14 000 т/г. Стабилизирането на органичната фракция се извършва в полиетиленови реактори, като управлението на процеса е изцяло автоматично. Предвиждат се 9 стартови станции за компостиране.

2. Инсталация за компостиране – „Ал. Константиново“ – Инсталацията се изгражда в границите на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново. Капацитетът на инсталацията за компостиране на общините Пазарджик, Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово е 8 000 т/г. Избрана е технология за компостиране на открито, на редове, с покритие от полупропусклива мембрана, с обръщане с цел аериране на отпадъците в компостните редове.

3. Инсталация за компостиране на община Септември – Площадката, за изграждане на компостиращата инсталация, е в имот 387010, землище с. Варвара. Избрана технология е компостиране на редове на открито. Капацитет на инсталацията – 2 598 т/г.

4. Инсталация за компостиране на община Белово – Компостиращата  инсталация се предвижда в УПИ II  86, местност „Вучата могила“, землище с. Дъбравите, ЕКАТТЕ 24414 и е с капацитет 2000 т/г. Избраната технология е компостиране на открито в редове и принудителна аерация, с покритие полупропусклива мембрана.

 

Коментари