Институции

В селата от област Пазарджик има едва 3 яслени групи

Написано от ПЗИНФО

Към 31.12.2022 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини функционират яслени групи с общо 614 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 6, или с 1.0%, показват данните на НСИ.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 558 места, а в селата – 3 с 56 места.

 

1.  Детски ясли и места в тях в област Пазарджик

(Брой)

  2018 2019 2020 2021 2022
Заведения 23 22 22 21 21
Места в края на годината 700 649 585 620 614

 

 

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 518 деца. В края на годината за отглеждане и възпитаване   в детски ясли остават 553 деца (табл. 2), от които момчета са 302, а момичета – 251. В сравнение 2021 г. броят на децата в детските ясли намалява с 4.0%.

 

2.  Деца в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.

 

(Брой)

  2018 2019 2020 2021 2022
Общо 648 614 528 576 553
Момчета 339 305 275 303 302
Момичета 309 309 253 273 251
1

 

4006 Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, тел. +359 32 658712, e-mail: KZaharieva@nsi.bg
2

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГ

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПАЗАРДЖИК“

 

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2022 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 82.6%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 16.3% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.1% (Фиг. 1 ).

 

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.2022 г.

по възраст

 

 

 

 

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2022 г. в детските ясли работят 95 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 55 (табл. 3), като 96.4% от тях са медицински сестри (53). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 40 души.

 

3.  Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Пазарджик към 31.12

 

(Брой)

 

Години

Медицински

специалисти по здравни грижи

Друг немедицински

персонал

2018 60 47
2019 59 42
2020 57 38
2021 54 38
2022 55 40

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО – ЮГ

ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ПАЗАРДЖИК“

 

Коментари