Институции

В Сарая – преустройват сграда в детска градина

Сарая, Пазарджик

Община Пазарджик обяви обществена поръчка “Преустройство на съществуваща сграда в детска градина в УПИ „За училище”, кв.1 по плана на с.Сарая, Община Пазарджик”. Обществената поръчка обхваща изпълнение на строително- монтажни работи на съществуваща сграда в УПИ- За училище, кв. 1 по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик във връзка с преустройство й в детска градина. Сградата е ситуирана в двора на училището в с.Сарая, Община Пазарджик, в северната част на имота. От запад оформя калкан със сградата на училището и трафопост. На юг и изток са игралните площадки на училищния двор. Конструкцията на сградата е от монолитни стоманобетонни колони, греди, пояси и плоча.

Ще бъдат премахнати вътрешните неносещи стени и ще бъдат оформени нови помещения със зидария за целите на детската градина. Външните стени са 25 см. Част от тях ще бъдат запазени, друга част се предвижда да бъде съборена за оформяне на прозорци. Ще се добави топлоизолация съгласно част ЕЕ. Фасадното остъкляване ще е от PVC дограма, като за дневните помещения и за спалните се предвижда минимум 50 % отваряемост и подпрозоречна височина 60 см. Вътрешните стени са с дебелина 12 см и са преградни неносещи. Покривът на сградата е плосък. Ще бъде подменена топло и хидроизолацията. Предвижда се оформане на две зони за разположение на помещенията за функциониране на детската градина, които включват: общо фоайе – филтър, от което има непосредствен достъп до съблекалните. Директна връзка от съблекалните е осигурена с тоалетните, които от своя страна включват: миялници 3 бр., тоалетни 3 бр., ваничка с подвижен душ за измиване на крака. Дневната част е с оформени зони за игра, зона за хранене, кът за разливане на храна и спално помещение. В центъра е оформена административна част както следва: общо фоайе – филтър с връзка с кабинета на директора, лекарския кабинет, битово помещение за персонала със сънитарен възел и стая за почивка. Западната част на сградата е оформена като перално помещение. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя като видове са подробно описани в точка 5. от Техническата спецификация част от документацията за обществената поръчка. В следствие на цялостното изпълнение на поръчката се предвижда осигуряване на подходящи условия за децата от населеното място да посещават детска градина. Детската градина е предвидена за две групи, съответно от 20 и 22 деца.

Прогнозната стойност е 264000 лв.

Коментари