Институции

В Пещера продължава изпълнението на проекта «Две минути и половина до полунощ»

 

В периода от 24 юли 2018 г. до 28 юли 2018 г. в гр. Лудбрег, Република Хърватия се проведе Трета, последна, краткосрочна обучителна сесия, във връзка с изпълнението на проект «Две минути и половина до полунощ» по Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» по програма «ЕРАЗЪМ+».

На обучението присъстваха партньорите от Република Македония, Република Хърватия и Република България.

По програма обучението беше разделено на две паралелни групи.

Групата на учителите, участващи в обучението, свързано с електронна платформа за обмяна на опит и споделяне на добри практики в образованието eTwinning. Бяха демонстрирани и показани реални примери за сътрудничество в областта на ИКТ (Информационни и комуникационните технологии) между представители на различни образователни институции. Също така, учителите бяха запознати с добри практики в областта на употребата на устойчиви ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) на местно равнище и ползите от употреба на този вид енергийни ресурси за обществото.       

В другата група, в която участваха представители на публичните власти, неправителствените организации и директорите на трите училища, разгледа и одобри окончателния стратегически документ.

Предстои създаване на Наръчник за учителя, който ще съдържа материали от трите обучителни сесии: климатични промени, опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници и устойчива енергия, експерименти, отворени образователни ресурси и образователни платформи за споделяне на добри практики в обучението.

През учебната 2018/2019 година ще се тества иновативен подход за образование: учителите от трите основни училища от гр. Пещера, гр. Кочани (Република Македония) и гр. Лудбрег (Република Хърватия) ще приложат научените знания, преподавайки теми свързани с климата и опазването на околната среда, използвайки популярни безплатни интернет инструменти (така наречените „Отворени образователни ресурси“). Ще се работи през цялата година с децата от трите училища, като добрите практики ще бъдат показани във всяка една държава по време на заключителните транснационални конференции, които ще бъдат организирани във всяка една държава-участник в края на проекта – септември-октомври 2019 г.     

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Коментари