Институции

В Пещера провериха адресните регистрации

Пещера

Комисия, в чиито състав има представители на областна администрация, община Пещера и полицията, е проверила всички регистрирани заявления за постоянен адрес за периода от 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. от №110/01.07.2014 г. до №238/29.12.2014 г. и от №1/05.01.2015 г. до №68/30.04.2015 г., както и адресни карти за същия период от №75/02.07.2014 г. до №146/23.12.2014 г. и от №1/05.01.2015 г. до №52/30.04.2015 г., както и на заявленията за постоянен адрес и адресните карти в кметствата в Радилово и Капитан Димитриево.

Адресните регистрации в Община Пещера се извършват от определените със заповед от 2011 г. на кмета на общината длъжностни лица, а в кметствата от техните кметове, уточниха от пресцентъра на местната администрация. Комисията, извършила проверката не е констатирала нарушения на чл.92 от Закона за гражданската регистрация и няма предложение за дерегистрация за периода 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г. В изпълнение на параграф 16, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, обнародван в ДВ, бр.55 от 21.07.2015 г. настоящия протокол е бъде публикуван на интернет страницата на Община Пещера и е  поставен на информационното табло на Община Пещера.

Коментари