Институции Общество

В Пещера откриха 6 реновирани жилищни сгради

Пещера

На 03.082018 г. в гр. Пещера се проведе публично събитие „Рязане на лента“ по проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” с обща стойност на проекта 1 973 649.76 лв.

Събитието се проведе пред блок „Бор“, ул“Михаил Такев“ 1. Присъстваха представители на сдруженията на собствениците на домовете, обхванати от ЛОТ 1, както и представители на изпълнителите.

С кратка реч и ритуала рязане на лента кметът Николай Зайчев официално откри обновената сграда.

Момичета в народни носии почерпиха присъстващите с питка с мед.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари