Институции

В Пазарджик се проведе регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Пазарджик В Пазарджик се проведе регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Срещата беше организирана от Министерство на икономиката и Областна администрация Пазарджик и е част от поредица регионални форуми във всички области на страната.

 

В откритата от областния управител Гинче Караминова среща участваха представители на областните администрации от Южен централен район, общините от област Пазарджик, регионалният представител на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, РИО Пазарджик, Българо-германският център, сдружения на работодатели от региона. Гинче Караминова припомни, че Областна администрация Пазарджик работи по две от общо  определените четири за страната приоритетни области – „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Области, свързани с традиционни за региона производства.

Предстои актуализиране на Областните стратегии за развитие в съответствие с тематичните области за интелигентна специализация.

Насоките за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура, съгласно Стратегията за научните изследвания, предстоящи конкурсни процедури по Оперативните програми 2014 – 2020 на Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката, които се явяват финансови инструменти за реализация им, бяха представени от  Желяз Енев, Емил Коматичев и Стефан Узунов от дирекция „Икономически политики за насърчаване”, Десислава Михайлова от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и Златина Кирова – дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката.

 

Коментари