Институции

В областта ще бъдат разкрити работни места по две схеми за заетост

Нови 479 работни места ще бъдат разкрити в област Пазарджик през 2017г. с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” .

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие извърши оценка на подадените заявки от работодатели в област Пазарджик по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.010  „Обучения и заетост” и BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  Заседанието бе водено от областния управител Гинче Караминова, присъстваха представители на: Регионална служба по заетостта Пловдив, общините,  петте дирекции „Бюро по труда” в областта и на синдикатите. Утвърдените от Изпълнителния директор на Агенцията по заетост средства за Област Пазарджик са в размер на 1438694 лева за схема „Обучения и заетост” и 2 543 910 лева за схема „Обучения и заетост за младите хора”.

Схема ”Обучения и заетост за младите хора“ има за цел интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Схема „ Обучение и заетост“ има за цел интеграция на безработни лица на възраст над 29 г. (от 30 навършени до 64 години включително), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, които отговарят на следните изисквания: Неактивни и безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ).

По схема „Обучения и заетост”, в област Пазарджик бяха подадени заявки от 145 работодатели за общо 640 работни места, 588 от които от приоритетните групи. По схема „Обучения и заетост за младите хора” са подадени 76 заявки за общо 245 работни места.

В резултат на проведената оценка и в рамките на предоставената финансова квота Комисията по заетостта класира по схема „Обучения и заетост” 56 работодателя със заявки за общо 234 работни места, от които 195 за приоритетните групи, с безвъзмездна финансова помощ от общо 1427804,72 лева. По схема „Обучения и заетост за младите хора” бяха класирани всички 76 работодателя със заявените общо 245 работни места, с безвъзмездна финансова помощ в размер на 870069,51 лева.

В следващия етап на процедурата, в случай че един или няколко класирани работодателя по схема „Обучения и заетост” отпаднат, те ще бъдат заменени от един или няколко от следващите в класирането работодатели, за които не достигнаха средства, според получените общи оценки.

Коментари