Институции Общество

Вече се приемат заявления за предоставяне на еднократни помощи за ученици

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик От тази година този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите при подготовката на ученици в началото на учебната година ще получават и родителите  на децата записани във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас.За учебната 2023/2024 година размерът ще бъде 300 лв., а в област Пазарджик от този вид помощ ще могат да се възползват родителите на близо 10 500 деца, които трябва на 15 септември да влязат в класните стаи в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Най-много заявления се очакват за община Пазарджик – 4427 и община Велинград – 1734.

Сумата ще се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на родители и осиновители, на приемни семейства и семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и настойник/попечител, който отглежда детето.

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица, след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на 2023 година. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Заявление-декларация за отпускане на помощта родителите могат да подадат лично (с лична карта за справка), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис, по електронен път чрез електронна административна услуга, съгласно Закона за електронното управление.

Към попълненото заявление се прилагат удостоверение от училището, че детето е записано в съответния клас, когато е подадено преди 15.09.2023 г., за което са уведомени всички директори на училища в областта и са получили образец. За настойниците и попечителите се изисква и копие от удостоверение за назначаване.

За улеснение на родителите, заявления-декларациите за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ – Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Важно е да се знае, че помощта подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

РДСП – Пазарджик

Коментари