Институции

ВСС избра ръководител на Административен съд Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Веселка Златева-Кожухарова за административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик.

Тя има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва като младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик в периода 15.03.1999 г. – 01.03.2000 г., след което е съдия в Районен съд – Пазарджик до 10.12.2014 г., когато става негов председател. От 11.12.2019 г. до 31.01.2020 г. е изпълняващ тези функции, след което е втори мандат административен ръководител на съда. В периода 28.11.2022 г. – 22.12.2022 г. е съдия в Административен съд – Пловдив, след което и към настоящия момент е съдия в Административен съд – Пазарджик.

Съдия Веселка Златева е предложена за административен ръководител от Общото събрание на съдиите от Административен съд – Пазарджик. Тя приема номинацията като оценка за нейните качествата и административен капацитет, и желание съвместно да изградят колектив на базата на взаимно доверие и уважение. Кандидатът заявява увереност за справяне с предстоящите предизвикателства при построяването на сграда на съда; с въвеждането на нова деловодна система и осигуряване на необходимите за нейното функциониране технологични комуникации, както и с въвеждането на електронното правосъдие. Тя си поставя за цел да запази утвърдения работен стил и постигнатите отлични резултати. Съдия Златева обръща внимание на високата натовареност на магистратите в Административен съд – Пазарджик, върху която освен броят на делата, влияние оказва и изменението на чл. 213а от Административнопроцесуалния кодекс. Тя предлага мерки за нейното балансиране, както и такива за повишаване на срочността на разглеждане на делата. Посочва необходимост от надграждане на внедрената в административното правораздаване Единна деловодна информационна система (ЕДИС) и осигуряване на връзка с Единния портал за електронно правосъдие. Като изключително полезна определя установената практика за обсъждане на работни срещи с магистратите причините за забава на делата и върнатите от касационна проверка, както и провеждането на общи събрания на съдиите за приложението на материалните и процесуални закони, относно резултати от извършени проверки, организационни въпроси и други. Най-сериозният проблем пред съда е липсата на собствена сграда, с чието изграждане, кандидатът ще бъде активно ангажиран.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Вероника Имова – членове на ВСС, зададоха въпроси относно управленския екип, с който ще работи кандидатът, за комуникацията на Административен съд – Пазарджик с районните съдилища в съдебния район, относно мотивацията да се кандидатира за длъжността и визията ѝ за професионално развитие, във връзка с направената по нейно предложение промяна в организацията на дейността на съда и възможностите за нейното усъвършенстване чрез специализация на съдиите по материя и групи дела, за потребностите от надграждане на ЕПЕП.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Боян Новански, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова – членове на ВСС, като посочиха, че тя е ярък и отговорен професионалист като съдия и като административен ръководител, активно участваща в работни групи на ВСС, етичен и сърцат човек, изградил добри взаимоотношения с колегите. Обърнато бе внимание, че тя е единодушно номинирана от съдиите в Административен съд – Пазарджик, които познават нейната работа, и е в интерес на съдебната система да се пренесе добрият административен опит. Изтъкнати бяха нейният дългогодишен стаж като съдия и получените отлична атестационна оценка и положително етично становище.

Коментари