Институции Общество

Вижте къде ще бъдат инвестирани 26 милиона лева по ОПРР

Пазарджик

Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г., съобщи кметът Тодор Попов. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г. включва проекти на стойност 186 124 000 лв., които са предвидени за реализация в три зони за въздействие от градската територия.

Планираният от ОПРР финансов ресурс за Инвестиционната програма на Община Пазарджик обаче е само 26 038 756,90 лв. за периода 2014-2020 г., като в рамките на тези средства е допустимо да бъдат включени и проекти извън определените зони за въздействие, които да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените и/или градско-селските връзки на града с неговата периферия в социален, икономически или териториален контекст.

Изборът на конкретните проекти, ще се извърши от сформирана за целта Работна група от представители на широк кръг заинтересовани страни.

След извършен анализ на съответствието на проектите, съдържащи се в ИПГВР, с изискванията на Управляващия орган на ОПРР по отношение на тяхното включване в ИП, Община Пазарджик счита, че оптималният набор от проекти, които отговарят в най-голяма степен на местните потребности е както следва:

Инвестиционнен приоритет  1.1 Енергийна eфективност в административни и жилищни сгради

 • Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОД на МВР – Пазарджик;
 • Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП – филиал, бул. „България“ 41.

Инвестиционнен приоритет 1.2 Градска среда За група дейности „Градска среда”

–    Обект "Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул.“ Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а;

–   Обект "Обновяване на зелени пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 399а; рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“;

–   Обект "Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ N130 и ул. „Струма“; кв. 406в;

–     Обект "Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул.„Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 416и; рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул.„Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“.

Инвестиционнен приоритет  1.3 Образователна инфраструктура

 • Обект "Ремонт и обновяване на СОУ „Димитър Гачев“;
 • Обект "Ремонт и обновяване на СОУ „Д-р Петър Берон“;
 • Обект "Ремонт и обновяване на ЦДГ „Върбица“;
 • Обект "Ремонт и обновяване на ОУ „Любен Каравелов“;
 • Обект "Ремонт и обновяване на ОУ „Христо Ботев“;
 • Обект "Ремонт и обновяване на общежитие към СОУ „Георги Бенковски“.

Инвестиционнен приоритет 1.4 Социална инфраструктура за група дейности „Социална инфраструктура”

 • Обект „Център за работа с деца на улицата“, кв. „Изток“;
 • Обект „Приют за възрастни хора“, ул. „Георги Пенев“ N25.

 

 

 

 

Коментари