Институции

Вече има заявления за помощта за осмокласници

Написано от ПЗИНФО

Към 30.07.2020 г. в Дирекция „Социално подпомагане“ в област Пазарджик са приети 26 заявления за еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година за учениците записани в 8 клас.

От дирекцията съобщават още, че от 24.07.2020 г. в дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) се подават заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 г. Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл.12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

Семейните помощи за деца се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в ДСП по настоящ адрес – лично, като към заявлението-декларация се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като е необходимо заявление-декларацията да е в оригинал и по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Към заявление-декларацията, следва да се приложат и следните удостоверителни документи: удостоверение за брутни месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца на подаване; удостоверение от съответното училище, че детето е записано в VІІІ клас; медицински протокол от ЛКК, ако детето по здравословни причини не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020-2021 г.

Помощта се отпуска, при условие, че средномесечният доход на член от семейството (към датата на подаване на заявлението) е по-нисък или равен на 450,00 лв. Еднократната помощ се предоставя независимо от дохода на семейството за деца: с трайни увреждания; с един жив родител и настанени в семейства на роднини, близки или приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Заявлението-декларация се подава след записване на детето в осми клас, но не no-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020/2021 година.

Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище, като ще се изплаща на два пъти – след издаване на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок.

Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен, но детето не бъде записано за втория учебен срок или в рамките на месец е отсъствало 5 учебни часа, за които няма уважителни причини семейството трябва да възстанови средствата.

Коментари