Избори Институции Общество

Величково остана без кмет

Написано от ПЗИНФО

В ОИК Пазарджик  е постъпило писмо от Районна прокуратура, с което е изпратен заверен препис от влязла в сила на 02.12.2021г. присъда на Районен съд Пазарджик, с която Петър Гуглев от с.Величково, заемащ длъжността Кмет на кметство Величково, е осъден за престъпление от общ характер по чл.216, ал.1 предложения 1-во и 2-ро от НК с наложено наказание  лишаване от свобода, чието изтърпяване на осн. Чл.66, ал.1 от НК , е отложено за изпитателен срок от три години.

Петър Гуглев е бил избран за кмет на Кметство Величково последните местни избори, проведени на 27.октомври 2019г., обявен на осн. чл.452 от ИК с Решение №258/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик.

В съответствие с разпоредбата на чл.42, ал.1 т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) пълномощията на кмет на община се прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност. Наложеното наказание „лишаване от свобода“, което е отложено при условията на чл. 66, ал. 1 НК,  не изключва приложимостта на чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА, тъй като в хипотезите на чл.42, ал.4 вр. ал.1 т.4 от ЗМСМА ОИК действа при условията на обвързана компетентност и няма оперативна самостоятелност да променя вече установените обстоятелства по признаването му за виновен с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер .

Съгласно чл.42, ал.4 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 4, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.

 

Коментари