Криминално Общество

ВАС върна изборите в Капитан Димитриево отново в Пазарджик

Капитан Димитриево-Пазарджик

Местните избори в село Капитан Димитриево отново се връщат в Административен съд Пазарджик, реши Върховният административен съд. Производството е образувано по жалба, подадена от Владимир Петков, срещу решението на Административен съд Пазарджик, с което е потвърдено решение на ОИК Пещера в частта му за обявяване на резултатите от първи тур на местния вот от 25 октомври 2015 г. за кмет на селото. На него решението на ОИК – Пещера сочи Иван Златинов за избран на първи тур. По данни от протоколите, в Капитан Димитриево са гласували 543 избиратели, действителните бюлетини са 525, от които 264 гласа за Иван Златинов, 216 за кандидата Владимир Петров и 45 – за Пламен Стоев.

По първоинстанционното производство е оставено без уважение искането на жалбоподателя за откриване на производство относно отразения брой действителни и недействителни бюлетини. Без уважение са оставени всички негови искания, с изключение на това за изслушване на свидетеля Спас Котаров, чиито пък показания изобщо не са обсъдени в постановеното съдебно решение. Погрешно съдът е отразил протоколите на СИК и ОИК като съставени за произвеждане на изборите за кмет на кметство Капитан Димитриево на втори тур, а по отношение на първия от тях – че не е имало спорове относно действителността на бюлетините /в противоречие със съдържанието на представения по делото протокол на СИК в избирателна секция № 132100028/. Въпреки твърденията на страните относно осъщественото повторно преброяване на бюлетините от СИК, при което са установени по още три действителни бюлетини за касатора и за заинтересованата страна, съдът не е взел предвид представения от ОИК-Пещера, протокол от 26 октомври, съставен за това „повторно" преброяване, нито липсата на посочен конкретен час, в който то е извършено от членовете на СИК, в присъствието на двама членове на ОИК в изборното помещение на секция № 132100028. Не е отчетено и обстоятелството, че независимо от отбелязването, че протоколът е съставен в присъствието на всички членове на СИК, той не е подписан от двама от членовете на СИК-Капитан Димитриево – секретаря и един от членовете  й, съдът е оставил без уважение искането на жалбоподателя за откриване на производство по оспорване истинността на официалните документи, каквито са приложените протоколи. Неправилен, според ВАС, е и отказът за ново преброяване на недействителните бюлетини.

„Следва да се подчертае, че в случая е определен резултат от гласуването за кмет на кметство – с. Капитан Димитриево, на първи тур, при което за избран е счетен кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове… /в протоколите посочени като 525, а оттам и за минимално необходими за избора са приети 263 гласа, респективно – че са достатъчни 264-те действителни бюлетини, подадени за кандидата Иван Златинов/. Предвид посочените гранични стойности и наличието на спорове, отразени в протокола на СИК относно броя на действителните и недействителни гласове, неправилно съдът е приел за недопустимо и неотносимо и искането за извършването на ново преброяване на недействителните бюлетини с цел проверка на твърдението, че поне четири действителни бюлетини са отразени като недействителни в протоколите на СИК и ОИК от произведения първи тур на изборите. Отказано е и събиране на доказатества и доводи на страните за нарушения, чието естество поставя под съмнение

След като на първи тур за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове и предвид установения брой действителни гласове, подадени за кандидатите на първи тур, неправилно е направеното от съда отбелязване, че установяването на по-малък брой недействителни гласове не може да доведе до промяна на обявения резултат. В този смисъл решението, с което съдът е потвърдил оспорения акт на ОИК-Пещера е необосновано и неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила във връзка с допускането и преценката на допустими и относими към спора доказателства, а правните изводи – направени без спорът да е изяснен от фактическа страна. Наред с това, в мотивите на решението липсва каквото и да е конкретно обсъждане на допуснатите и събрани доказателства, а относно поискани доказателствени средства, които съдът не е допуснал, липсват мотиви, кореспондиращи с установените по делото факти, се казва още в решението на ВАС.

„… По изложените съображения, обжалваният съдебен акт следва да бъде отменен и тъй като се налага събирането на нови доказателства, делото следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на административния съд, който да съобрази преценката си по допускането на направените доказателствени искания с мотивите на настоящото решение, включително като допусне ново преброяване на недействителните бюлетини, едва след което да отговори на въпроса има ли след тях неправилно отчетени като…“ Такова е и решението на ВАС – делото за изборите в Капитан Димитриево се връща за разглеждане от друг съдебен състав на Административен съд Пазарджик.

Коментари