Институции

Важно: Предстои трасиране на местността „Селище“ в землището на Паталеница

Снимка: Павел Гълъбов
Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик и Общинска служба по земеделие в Пазарджик, на основание чл.32 и чл.33 ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че ще се извърши трасиране и въвод във владение на имотите по влезлия в сила план на новообразуваните имоти в местност „Селище“ землището на с.Паталеница общ.Пазарджик, одобрен със заповед №ТУ-79 от 31.03.2021 на областния управител на област Пазарджик.

Трасирането ще се извърши по график в дните 07.10, 08.10 и 09.10. от 9.00 часа на място. Необходимо е собствениците да носят колчета за означаване на трасираните имоти, копия от решения на ОС „Земеделие“, заповеди от кмета на общината, пълномощни и удостоверения за наследници – при необходимост.

Присъствието на заинтересованите лица е задължително!

ЗАБЕЛЕЖКА: Графикът може да бъде променян при влошени атмосферни условия.

Графикът за трасиране на имотите е обнародван в ДВ бр.69/26.08.2022.

Обявлението на графика е поставено на информационните табла на Община Пазарджик, село Паталеница и на сайта на Общината.

Коментари