Институции

България и Норвегия с общи действия за спазване на правилата за безопасност и здраве на работното място у нас

Написано от ПЗИНФО

Съвместни проверки между инспекциите по труда на България и Норвегия бяха проведени през м. февруари. При тях бяха проверени три големи строителни обекта, включително и изграждането на 17-а метростанция на Софийското метро, три хотела и работещите на тяхна територия ресторанти на външни дружества, както и едно казино. Общо проверените работодатели, опериращи на обектите, са 21 бр. От тях 14 бр. са дружества, работещи на проверените строителни обекти.

По време на проверките българските инспектори по труда имаха поводи да демонстрират голяма част от обхвата на контролната си дейност. На обектите бяха установени работници и служители на предприятия, осигуряващи временна работа, съответно предприятия ползватели, непълнолетни в дуално обучение, заварени работещи от трети страни (от Украйна, Киргистан и Иран) с решение за разрешение за достъп до пазара на труда от Агенцията по заетостта. В един от обектите дори имаше уведомление за масово уволнение, което наложи разясняване на процедурата на гостите. За установените на строителните обекти необезопасени конструктивни и технологични отвори бяха издадени актове за спиране на строително-монтажните дейности с изключение на тези по обезопасяването – правомощие, което впечатли гостите. Те станаха свидетели и на взаимодействието на институциите в България, тъй като една от проверките беше съвместна с представители на НАП и МВР.

Широките правомощия на Българската инспекция по труда, свързани с даването на задължителни предписания, издаването на актове за спиране и търсенето на административнонаказателна отговорност, бяха отбелязани и от членовете на делегацията на Норвежката инспекция по труда, участвала в друго събитие, проведено по проекта – годишна работна среща в изпълнение на подписаното през 2017 г. двустранно споразумение за сътрудничество между Инспекциите по труда на България и Кралство Норвегия. Те споделиха, че имат по-ограничени възможности за въздействие в някои случаи. Например в Норвегия Инспекцията не може да задължава работодателите да изплатят забавени възнаграждения. Тези случаи се решават по съдебен ред, което налага наемането на адвокат от работника и е допълнителен разход за него. Безплатна адвокатска помощ може да се ползва само ако си член на синдикат в страната. Според норвежките колеги е възможно част от проблемите на българските работници в чужбина да се генерират от очакванията им, че контролните органи в приемащата държава могат да помогнат при търсенето на правата им така, както го прави Инспекцията по труда в България.

На срещата гостите от Норвегия представиха работата на новообразуваната дирекция за трудови престъпления. В тази дирекция са включени функциониращите и преди центровете за разследване на трудови престъпления и центровете за консултиране на чуждестранни работещи. В първите центрове заедно работят представители на всички институции, имащи компетентности по различни аспекти от трудовите престъпления – Инспекция по труда, данъчна администрация, полиция, прокуратура и др. Една от добрите практики в Норвегия, която беше обсъдена като възможност за подобряване ефективността на контрола, е задължението на работниците на строителни обекти и в сферата на почистването да носят баджове с баркод, който инспекторите разчитат при проверка и получават информация за трудовото правоотношение на лицето.

Проектът „Сътрудничество за достойни условия на труд“ се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерския съвет. Основната му цел е да се противодейства на сивата икономика, като се осигури възможност за информиране на българските работници и служители в Норвегия за правата им.

Коментари