Институции Общество

Близо 70% изпълнение на приходите от местни данъци и такси до края на юни

Пазарджик Близо 70% е изпълнението на годишния план на приходите от местни данъци и такси за първото полугодие, съобщи кметът Тодор Попов. В общинската хазна са влезли 9 162 555 лв., докато за същия период на миналата година те са били 7 539 466 лв.

 

Голям фискален ефект върху приходната част на общинския бюджет за 2016 г. е оказало начисляването на задълженията на лицата, недекларирали пътни превозни средства. Сравнителният анализ на изпълнението на приходите от данък върху превозните средства е показал, че към 30.06.2016 г. са постъпили 2 380 489 лв., т.е. с 832 894 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година (изпълнението към 31.06.2015 г. е 1 547 795 лв.). За голяма част от тези начислени задължения са предприети действия по принудителното им събиране и са установени с актове, задължания на обща стойност за 502 000 лв. По думите на Попов съществена роля за това има заработилата система за обмен на информация между КАТ и Общината, като по този начин всяка регистрирана кола се явява като задължение за собственика си.

Положителна ефект върху приходната система е оказала и данъчната ваканция до 31.05.2016 г., като от отстъпката за частично освобождаване от такса битови отпадъци в размер на натрупаните до момента лихви са се възползвали общо 3794 физически и юридически данъчно задължени лица.  Ползваната отстъпка (опростените лихви) за ТБО през данъчната ваканция е в размер на общо 56 223 лева, което съответства на събрани главнични плащания в размер на 224 888 лева.

Отдел „МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията са насочени основно към образуването на изпълнителни производства срещу 2600 бр. физически и  юридически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години.  Събраните повече суми от ДНИ, ТБО и ДПС през 2016 г. е в резултат и на предприетите действия по принудително събиране. Това се потвърждава и от анализа на събраните суми пряко от принудително събиране, които от началото на годината до 30.06.2016 година са в размер на 583 315 лв., а за същия период на 2015 г. са в размер ва 276 082 лв, т.е. със 307 233 лв. повече.

Попов допълни също, че през лятото, по негово разпореждане, ще се използват всички възможни варианти и партньори (напр. съдия изпълнители), за събиране на стари задължения. А през следващата година, според него, вероятно ще се наложи промяна на ТБО, ккто и на таксата за стари автомобили.

Коментари