Избори Институции

Антони Върбев като председател и още 14 членове на РИК са назначени с решение на ЦИК

Написано от ПЗИНФО

ЦИК все решение за назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № НС-05-7\25 от 06.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Йорданов Димитров ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Танчева Мулешкова ЕГН
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев ЕГН
Боряна Чавдарова Дунгарова ЕГН
  Мария Николова Николова ЕГН
  Виржиния Такова Ангелова ЕГН
  Красимира Спасова Пейчева ЕГН
  Васил Стефанов Мезов ЕГН
  Виолета Стефанова Ценова ЕГН
  Цветанка Иванова Христоскова ЕГН
  Али Ахмедов Чешмеджиев ЕГН
  Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева ЕГН
  Иванка Василева Гатина ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Коментари