Институции Криминално

Административният съд отхвърли жалба на концесионера на волфрамовото находище над Велинград

Пазарджик-Велинград

Административен съд Пазарджик отхвърли оспорването на „Ресурс 1“ АД срещу Решение за оценка на въздействието върху околната среда  на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, находящо се на територията на община Велинград, обл. Пазарджик с възложител „Ресурс 1“ АД. Съдът осъди фирмата  да заплати на Община Велинград сумата от 600,00лв. и  на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик от 500,00лв. представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

От решението:

За фактите

С Решение № 372 от 21.05.2009г. на Министерски съвет(ДВ, 42 от 05.06.2009 г.) на основание чл. 54, ал. 5 и ал.6, във връзка с чл. 5, т. 3, чл.6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства, е предоставена концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди, представляващи изключителна държавна собственост, от находище “Грънчарица Център”, разположено в землищата на с. Кръстава и гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск. Площта, покриваща находището, е с размер 3,03км² (3030 дка), индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 32 по контура на запасите и ресурсите в координатна система “1970г.” съгласно схема, представляваща неразделна част от концесионния договор.

Определена е концесионна площ с размер 5,603км² (5603 дка), включваща територия, покриваща находище “Грънчарица Център” и необходимите площи за осъществяване на дейността по концесията. Концесионната площ е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 23 в координатна система “1970 г.” съгласно приложението.

За концесионер е определен “Ресурс-1”АД, Пловдив, притежаващо Удостоверение за търговско откритие № 0293 от 22 август 2008 г.

Като приложение към т. 2 от решението са описани координатите на граничните точки на концесионната площ “Грънчарица Център”, община Велинград, област Пазарджик.

Въз основа на това решение, между Министерски съвет на Република България, като концедент и „Ресурс-1“ АД, като концесионер е сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми от 16.07.2009г.

С Писмо изх. № ИП-18 от 11.12.2013г., „Ресурс-1“ АД уведомява РИОСВ, Пазарджик относно инвестиционно намерение „Добив и преработване на волфрамосъдържащи руди в находище „Грънчарица център“, като на основание чл. 93 от ЗООС е поискано да се извърши преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

С Решение № ПК-19-ПР/2014г. от 07.05.2014г./л.8, по ч.адм.дело № 11925/2016г. на ВАС/, на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, Директора на РИОСВ, Пазарджик е постановил да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, общ. Велинград, обл. Пазарджик“, с възложител „Ресурс 1“ АД.

Изготвен е Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център, общ. Велинград, обл. Пазарджик“ (л. 533 и сл.) от м. август 2014г.

В представената по делото преписка са приложени :

– Становище изх. № КД-04-289 от 27.08.2014г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив, в което е дадено заключение, че доклада съдържа необходимата информация по отношение на води и водни екосистеми, необходима за вземане на компетентно решение относно степента на въздействие върху повърхностните води ;

– Писмо изх. № П-01-206 от 22.08.2014г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Благоевград в което е дадено заключение, че доклада отговаря на изискванията за качество по критериите, посочени в чл. 14, ал. 1, т.1 до г. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и съответно е заявено положително становище ;

– Становище изх. № П-01-206 от 18.09.2014г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Благоевград в което е дадено заключение, че изпълнението на инвестиционния проект, няма да доведе до негативно въздействие върху подземните водни тела и минерални води в обхвата на разработката ;

– Писмо изх. № 510 от 08.09.2014г. на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, Велинград в което въз основа на протестна декларация, подписана от 29 общински съветници е дадено отрицателно становище по доклада ;

– Становище изх. № КД-04-289(2014) от 04.05.2014г. (л.409) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив  в което, като цяло е дадено положително становище за междувременно оптимизирания проект на „Ресурс-1“,АД, като в осем пункта са дадени подробни указания, относно мерките и условията на които трябва да се спазват при неговата реализация. В т.5 от становището е посочено „…. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП…“.

В хода на административната процедура в РИОСВ, Пазарджик е постъпило писмено становище вх. № КД-01-4225/1/ от 17.06.2016г.(л.353) от Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район“, Пловдив в което е заявено, че в периода след издаване на становище изх. № КД-04-289(2014) от 04.05.2014г. са настъпили фактически промени, изразяващи се в депозиране на искане от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, Велинград и съответно образуване на преписка по учредяване на санитарно – охранителна зона(СОЗ) около речни водохващания на р. Грънчарица и р. Малка река за питейно-битовото снабдяване на град Велинград. Според представения проект за СОЗ, пояс I-ви около речно водохващане Грънчарица и пояс II-ри около речните водохващания, попадат в площта на инвестиционен проект „Добив и преработка на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица център.

При това положение, заявеното от БД „ИБР“, Пловдив становище е, че Докладът по ОВОС следва да бъде коригиран, като се отчете вероятното въздействие върху I-ви и II-ри пояс на СОЗ.

Приложено е Заявление за учредяване на санитарно – охранителна зона изх. № 347 от 08.06.2016г. от „ВКТВ“ ЕООД, Велинград(л.360), адресирано до Директора на „НЕК“ ЕАД – клон „ВЕЦ Група Родопи“, Пловдив, в което е посочено, че водоснабдяването на гр. Велинград се осъществява основно от повърхностни води от събирателна деривация „Бистрица“  и подпочвени води „Острец“, „Легоринец“ и „Сухата лъка“. За водопроводната система на „ВКТВ“ ЕООД, Велинград основно се използва вода за питейно-битови нужди от изходна шахта на дюкер „Чукура“ до 200 л/с съобразно Разрешително за водоползване №1237 от 18.10.2002г. на МОСВ(л.377), изменено и продължено с Решение № 8 от 20.01.2009г. на Министъра на околната среда и водите(л.399)

По т.5.13 от Разрешителното за водоползване е разпоредено, посредством съоръженията от каскадата, да се подава вода за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Велинград от събирателна деривация „Бистрица“ : дюкер „Чукура“ – 200,0л/с ; над водохващане „Требетушица“ – до 220,0л/с и водохващане „Хремщица“ – до 450,0л/с.

Представено е Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект № 01410007 от 16.09.2009г.(л.395) с титуляр „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, Велинград с цел на водовземането  питейно- битово водоснабдяване и противопожарни нужди и място на водовземането – събирателна деривация „Бистрица“, чрез дюкер в местността „Чукура“. Разрешителното е със срок на действие до 16.09.2029г.

С Писмо вх. № КД-01-4225 от 07.07.2016г., БД „ИБР“, Пловдив уведомява РИОСВ, Пазарджик, че поради необходимост от оценка на възможните замърсявания на водата от водохващанията в района на концесионната площ, разглеждането и приемането на доклада по ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център, общ. Велинград следва да бъде съобразено с провеждане на административна процедура по учредяване на санитарно охранителна зона.

С Писмо вх. № КД-01-4225 от 21.06.2016г. (л.351), Регионална здравна инспекция, Пазарджик уведомява РИОСВ, Пазарджик, че ще даде становище по инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център, общ. Велинград след приключване на процедурата по учредяване на санитарно охранителна зона на регистрираните водоизточници.

Тази си позиция, Регионална здравна инспекция, Пазарджик потвърждава с последващо Писмо вх. № КД-01-4225 от 21.02.2017г. (л.329).

С Писмо вх. № КД-01-4225 от 08.03.2017г. (л.311), „Национална електрическа компания“ ЕАД уведомява РИОСВ, Пазарджик, че не е нанесено трасето на линейните съоръжения от събирателна деривация „Бистрица“ с техните сервитути, определени съобразно Приложение № 1 на Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

В тази насока, с Писмо изх. № КД-01-4225 от 10.03.2017г. (л.308), Директора на РИОСВ, Пазарджик е поискал от Министъра на енергетиката, Регионалната инспекция да бъде уведомена, отчетени ли са в договора за концесия, одобрен с Решение № 372 от 21.05.2009 г. на МС, трасетата на линейните съоръжения на събирателна деривация „Бистрица“ с техните сервитутни зони и съответните забрани за дейности в тези зони, респективно трябва ли тези територии да бъдат изключени от площта на концесията.

В отговор с Писмо вх. № КД-01-4225 от 21.04.2017г. (л.297), Директора на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ при министерството е пояснено, че съобразно т.5.1 от Решение на МС № 372 от 21.05.2009 г., едно от изрично определените условия при които трябва да се осъществява концесията е при експлоатация на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазване на земните недра, околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите-държавен горски фонд, земеделските земи, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

Посочено е, че в рамките на съгласувателните процедури по предоставяне на концесията за добив на подземни богатства в Министерството на икономиката и енергетиката, към датата на приемане на решението, не са постъпвали становища от компетентни органи с информация за наличието на посочените линейни обекти, респективно за предвиждане на ограничения по отношение на осъществяването на добивна дейност.

При това положение, с Писмо № КД-01-4225 от 22.06.2017г. (л.287), Директора на РИОСВ, Пазарджик е поискал от „Ресурс-1“АД да заяви, дали ще се възползва от правото си да допълни доклада по ОВОС, съобразявайки се със становището на Регионална здравна инспекция, Пазарджик по писмо вх. № КД-01-4225 от 21.02.2017г. (л.329).

В отговор, с Писмо вх. № КД-01-4225 от 29.06.2017г. (л.285), „Ресурс-1“АД заявява, че няма да се възползва от правото си за допълване на Доклада по ОВОС.

Със Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив е учредена санитарно-охранителна зона, около открити водохващания от събирателна деривация „Бистрица“  на река Грънчарица и нейните притоци : река Малка река, Везьов дол и Трълско дере в землищата на села Кръстава, Грашево, Бозьова и Цветино, община Велинград, за питейно-битово водоснабдяване на град Велинград, повърхностно водно тяло BG3МА900R198 – река Чепинска и притоци от извори до устие на р. Абланица е р. Хремница, съобразно Разрешително за водовземане на повърхностен воден обект №01410007 от 16.09.2009г. на МОСВ(посочено в т. 13 от настоящото решение) с титуляр „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, како следва :

Санитарно- охранителна зона пояс I-ви – държавна публична собственост :

– санитарно- охранителна зона пояс I-ви, около речно водохващане на река Малката река;

– санитарно- охранителна зона пояс I-ви, около речно водохващане на река Грънчарица и Везьов дол;

– санитарно- охранителна зона пояс I-ви, около речно водохващане на Трълско дере

Санитарно- охранителна зона пояс II-ри.

Санитарно- охранителна зона пояс III-ти.

Съответните пояси на СОЗ са подробно индивидуализирани с координати на ъгловите точки в координатна система 1970год.

Подробно са указани действията и дейностите, които е забранено да бъдат извършвани във всеки един от поясите на СОЗ.

Заповедта е доведена до знанието на Директора на РИОСВ, Пазарджик с писмо вх. № КД-01-4225 от 30.08.2017г. (л.257)

В отговор на съответно отправени искания в  РИОСВ, Пазарджик са постъпили както следва :

– Писмо вх. № КД-01-4225 от 30.08.2017г. (л.242) на „НЕК“ ЕАД в което е заявено, че е извършено заснемане на трасетата на линейните съоръжения на СД „Бистрица“, както и на техните сервитути, предстои нанасянето на трасетата в картата на възстановената собственост в землищата на с. Кръстава, с. Грашево, общ. Велинград, като съответно ще бъде инициирана промяна на процесния концесионен договор, относно сервитутите в концесионната площ на находище „Грънчарица – център“;

– Писмо вх. № КД-01-4225 от 15.09.2017г. (л.244) на Регионална здравна инспекция, Пазарджик в което, във връзка със Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. на Директора на БД „ИБР“, Пловдив е посочено, че в информацията приложена към Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, не са отразени, откритите водохващания от СД „Бистрица“ на река Грънчарица и нейните притоци, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за Община Велинград. Посочено е също така, че от графичната документация, приложена към Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. се установява, че в концесионната площ на инвестиционното предложение, попадат целите първи пояси на водохващанията на р. Грънчарица, Везьов дол и Трълско дере, както и части от вторите пояси.

При това положение, Директора на РЗИ, Пазарджик е заявил отрицателно становище по представената документация за оценка на качеството на Доклада по ОВОС ;

– Писмо вх. № КД-01-4225 от 18.09.2017г. (л.246) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив в което, във връзка със Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. и учредената със нея санитарно – охранителна зона е посочено, че е необходимо да се коригира концесионната площ на находище „Грънчарица Център“, като от нея се изключат площите засегнати от първите пояси на речни водохващания на р. Грънчарица, Везьов дол и Трълско дере

Инвестиционното предложение следва да се съобрази със забраните относими към вторите пояси на водохващанията.

Описаните до тук данни са подробно обсъдени от Експертния екологичен съвет към РИОСВ, Пазарджик, който с Протоколно решение № 2-1 от 27.07.2017г. (л.46) е предложил на Директора на РИОСВ да не одобрява инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, находящо се на територията на общ. Велинград.

Процесното Решение за оценка на въздействието върху околната среда № 2-2/2017г. от 03.10.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Пазарджик е постановено в този хронологичен порядък.

В контекста на чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, оспорения резултат е обоснован с констатацията на административния орган, че в представения доклад за ОВОС не са отразени съществуващите водохващания, като такива за питейно – битови нужди, находящи се на р. Грънчарица и дере Везьов дол, водоснабдяващи гр. Велинград чрез СД „Бистрица“, както и потенциалните възможности и източници на замърсяване от точковия източник на емисии в атмосферния въздух (капиталната вентилационна система) и неорганизираните имисии от бъдещата производствена площадка. В плана за изпълнение на мерки за намаляване или предотвратяване на вредни въздействия върху компонентите на околната среда, липсват или са недостатъчни конкретните мерки за недопускане замърсяването на повърхностните водоприемници предназначени за питейно-битови нужди от бъдещата експлоатационна дейност на капиталната вентилационна система, депото за стерил, както и влияние от дъждовните води формирани от производствената площадка. Неотчитане на съществуващите водохващания в рамките на заявената площадка на инвестиционното предложение и съответната в тази връзка, празнота в плана за изпълнение на мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия, не гарантира спазване на нормите за качество на околната среда.

С оглед чл. 19, ал. 2, т. 2 от Наредбата е посочено, че от възложителя е отхвърлена възможността за промяна на доклада за ОВОС във връзка с променената фактическа обстановка и необходимата промяна в площта на инвестиционното предложение, поради което не може да се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда.

Във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 3 от Наредбата и с оглед Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. на Директора на БД „ИБР“, Пловдив е констатирано, че са налице данни, че инвестиционното предложение е в противоречие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Посочено е, че в инвестиционното предложение не са отразени съоръженията и сервитутите на СД „Бистрица“, попадащи в площта на находище „Грънчарица Център“, за които следва да се прилага забраната по чл. 14, ал. 1, т. 3 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е посочено отрицателното становище в писмо вх. № КД-01-4225 от 15.09.2017г. (л.244) на Регионална здравна инспекция, Пазарджик.

За правото:

Според, чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционни предложения съгласно приложение № 2.

Съответно в т.2, б. „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от закона са посочени инвестиционни предложения с предмет „мини с подземен добив“.

Необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 93, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗООС се преценява от директора на съответната РИОСВ за всеки конкретен случай и съобразно критериите по ал. 4, който се произнася с мотивирано решение по реда на чл. 93, ал. 3 и чл. 93, ал. 6 от ЗООС. Решението подлежи на обжалване по реда на  Административнопроцесуалния кодекс на основание чл. 93, ал. 10.

В конкретния случай, както се посочи в преходния раздел от настоящото изложение, с Решение № ПК-19-ПР/2014г. от 07.05.2014г.(л.8, по ч.адм.дело № 11925/2016г. на ВАС), на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, Директора на РИОСВ, Пазарджик е постановил да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, общ. Велинград.

Това решение не е обжалвано и съответно е добило статуса на стабилен административен акт.

При установена необходимост от извършване на ОВОС, на основание чл. 95, ал. 3 от ЗООС, възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на: специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии; характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти; значимостта на предполагаемите въздействия; заданието за обхват и съдържание на ОВОС; границите на проучването във връзка с ОВОС; алтернативите за инвестиционни предложения; засегнатата общественост – интереси и мнения; източниците на информация; методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда; мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.

Така установеното императивно изискване, очевидно има за цел събиране на пълна, точна, обективна и конкретна информация и данни за всички елементи от околната среда, които са свързани със съответния инвестиционен проект, така щото да е възможно, съобразно изискването на чл. 95, ал. 4 от ЗООС, оценката на въздействието върху околната среда да определя, описва и оценява по подходящ начин, съобразно особеностите на всеки отделен случай преките и непреките значителни въздействия на инвестиционното предложение върху: 1. населението и човешкото здраве; 2. биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията – предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа; 3. земните недра, почвата, водата, въздуха и климата; 4. материалните активи, културното наследство и ландшафта; 5. взаимодействието между елементите по т. 1 – 4.

Задължението за установяване на посочената информация и данни, ясно и еднозначно е определена в тежест на възложителя. Според чл. 96, ал. 3 от ЗООС, възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 осигурява необходимата информация за извършване на ОВОС, както и всякаква допълнителна информация, свързана с инвестиционното предложение. Задължение за предоставяне на точни и актуални данни, от значение за изготвяне на обективна и съответна на нормативния ред оценка обаче, е възложено съобразно правилото на чл. 96, ал. 4 от ЗООС и на всички други органи, разполагащи с информация, която има отношение към извършваната ОВОС.

Въз основа на така събраните данни, по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗООС, възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 изготвя и представя на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС.

Съответно, при условията на чл. 96, ал. 6 от ЗООС, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оценява качеството на доклада по ОВОС съобразно проведените консултации по чл. 95, ал. 3 и съответствието с изискванията на нормативната уредба по околна среда в 30-дневен срок от внасянето на доклада.

Описаната в предходния раздел на настоящото решение хронология на фактите, налага безпротиворечивият извод, че в случая компетентния орган на изпълнителната власт е упражнил правомощията си обективно и добросъвестно, като е осъществил административната процедура в съответствие с установените за това процесуални правила.

В хода на тази процедура е събраната възможната пълнота от данни и информация за разрешаване на текущият административен въпрос, като на жалбоподателя е осигурена възможността да охрани и осъществи изцяло правата и законно установените си интереси.

Нему е дадена цялостна възможност да представи всички данни и доказателства, съобразно вмененото му съобразно чл. 96, ал. 3 от ЗООС задължение.

Впрочем, все в тази насока трябва да се констатира, че в т. 5.1 от  Решение № 372 от 21.05.2009г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия, конкретно е установено задължението за концесионера, при експлоатация на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазване на земните недра, околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, правата върху земите-държавен горски фонд, земеделските земи, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

Съответно в т5.3 от същото Решение № 372 от 21.05.2009г. е установено правилото, че добивът на подземното богатство започва след съгласуване с министъра на икономиката и енергетиката и с министъра на околната среда и водите и цялостен работен проект за добив и първична преработка, изготвен въз основа на оценка на въздействието върху околната среда.

Спорът в случая се концентрира по отношение на правните последици от постановената и все още не влязла в сила Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив с която е учредена санитарно-охранителна зона, около открити водохващания от събирателна деривация „Бистрица“  на река Грънчарица и нейните притоци : река Малка река, Везьов дол и Трълско дере.

Неспорно по делото обстоятелство е, че първите пояси на водохващанията на река Грънчарица, Везьов дол и Трълско дере, както и части от вторите им пояси, попадат в концесионната площ на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, общ. Велинград.

Обратното нито се твърди, нито се установява по делото.

По правното си естество разбира се, Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. не съставлява общ административен акт.

Това властническо волеизявление, създава права и задължения единствено за неговият конкретно посочен адресат и за гражданите или организациите на граждани, които са пряко засегнати от неговото действие.

Действително, възникването на правата, задълженията и засягането на правно установените интереси е последица от окончателното стабилизиране на индивидуалния административен акт.  

С оглед разрешаването на текущият административно правен спор обаче, трябва да се съобразят неспорните по делото факти, че от водохващанията на река Грънчарица, Везьов дол и Трълско дере се подава вода за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Велинград, както и че тези водохващания попадат в концесионната площ на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, общ. Велинград.

При това положение, съобразно § 3 от ПЗР на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – Всички водоизточници, за които няма установени и изградени СОЗ, се привеждат в съответствие с разпоредбите на тази наредба в срок една година от влизането на наредбата в сила.

Действително, според чл. 38, ал. 1 от Наредба № 3/2000г., задължение за собственика или ползвателя на водоснабдителната система или съоръжение е да подаде до съответния орган по чл. 38, ал. 2, заявление за учредяване на санитарно охранителна зона.

Бездействието на задълженото лице обаче, не може да има за последица преодоляване на императивното изискване на чл. 119, ал.2 от Закона за водите – Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, да се осъществява така, че да се предотврати влошаването на техните качества, както и с цел намаляване на нивото на пречистването на водите за постигане на изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от закона, като съобразно изискването на чл. 119, ал. 4, 2 от ЗВ – Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води се осъществява чрез определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземните съоръжения за минерални води, използвани за лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни цели, спорт и отдих, съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6..

Ето защо в случая, бездействието и несвоевременното изпълнение на необходимите действия от страна на задълженото по смисъла на чл. 38, ал. 1 от Наредба № 3/2000г. лице и все още некончателното стабилизиране на Заповед № СОЗ-М-323 от 25.08.2017г. на Директора на БД „ИБР“, Пловдив, разгледани в контекста на неспорните по делото факти, че водохващанията на река Грънчарица, Везьов дол и Трълско дере за подаване на вода за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Велинград, попадат в концесионната площ на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, общ. Велинград, не могат да преодолеят императивното изискване на чл. 19, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение да е осъществимо, по начин който гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве.

Казано с други думи, наличието в концесионната площ на инвестиционно предложение „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица-Център“, общ. Велинград на водохващания от река Грънчарица, Везьов дол и Трълско дере, от които се подава вода за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Велинград и несъобразяването на Доклада по ОВОС с тези факти, изключват възможността компетентния орган – Директора на РИОСВ, Пазарджик да постанови положителен резултат по осъществяването на инвестиционното предложение, независимо от това или по-точно именно заради това, че заповедта за учредяване на санитарно-охранителна зона не е влезнала в сила.

Като е съобразил това, административния орган е постановил един съответен на материалния закон акт. Той ще следва да бъде оставен в сила.

 

Коментари