Институции

Административният съд в Пазарджик с промени в съдийския състав

Написано от ПЗИНФО

Съдия Веселка Златева встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик в присъствието на и. ф. административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик Десислава Кривиралчева.

С решение по протокол № 46, т.12.1. от заседание, проведено на 06.12.2022 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, премества на основание чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт Веселка Златева – съдия в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик, а Христина Юрукова – съдия в Административен съд – Пазарджик, с ранг „съдия в АС“ на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив.

Веселка Златева има дългогодишен съдийски стаж, като целият ѝ юридически стаж от 24 години и 9 месеца е преминал в съдебната система.

Коментари