Общество

Проект цели повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта

Написано от Величка Ачева

Започна изпълнението проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик, който се изпълнява по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

         Начална дата на стартирането на проекта е 15.05.2018 и ще продължи до 15.10.2018 г.

Обща цел на проект „Избери спорта“ е повишаване на интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Активното включване на младежите в дейностите по проекта ще помогне за:

  1. Подобряване на качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора;
  2. Повишаване на информираността чрез провеждане на инициативи, демонстрации и спортни кампове;
  3. Повишаване на умения чрез участие в обучения, извършени от специалисти;
  4. Увеличаване на броя на младите хора с интерес към спорта;
  5. Подобрени резултати по отношение на различните форми на рисково поведение и зависимости;
  6. Подобрена комуникация и взаимоотношения между младежите;
  7. Придобиване на позитивни модели за открито поведение от страна на участниците;
  8. Изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти;
  9. Осмисляне на свободното време на младите хора и личностна реализация.

 

Целевата група, към която са насочени дейностите по проекта, са над 200 младежи – преки участници, в това число и лица в неравно положение, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на община Пазарджик. 

 

 

Встъпителна пресконференция по проект „Избери спорта“ ще се проведе на 14.06.2018г. от 10:30 ч.  в офиса на Регионален пресклуб БТА – Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №2.

 


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

 

Коментари