България

Проектът „Избери спорта“ приключва с пресконференция

Написано от Величка Ачева

Заключителна пресконференция  по проект „Избери спорта“ ще се проведе на 09.10.2018г. от 11:30 ч.  в гр. Пазарджик, бул. "България" №57, Бизнес център, офис 305.

Приключи изпълнението на проект „Избери спорта“ на Фондация „Ви Арт” гр. Пазарджик, който се реализира по договор № 25-00-31/23.05.2018г. към Министерство на младежта и спорта, с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 г., Направление 3.

Начална дата на стартирането на проекта беше на 15.05.2018 и приключва на 15.10.2018 г.

Обща цел на проект „Избери спорта“ бе да повиши интереса и мотивацията на младите хора към спорта чрез провеждане на обучения и включване в спортни инициативи като основен инструмент за превенция на зависимости и агресия, което да доведе до изграждане на социална ангажираност като отговорност към тяхното бъдеще.

Активното включване на младежите в дейностите по проекта помогна за:

  1. Подобряване на качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора;
  2. Повишаване на информираността чрез провеждане на инициативи, демонстрации и спортни кампове;
  3. Повишаване на умения чрез участие в обучения, извършени от специалисти;
  4. Увеличаване на броя на младите хора с интерес към спорта;
  5. Подобрени резултати по отношение на различните форми на рисково поведение и зависимости;
  6. Подобрена комуникация и взаимоотношения между младежите;
  7. Придобиване на позитивни модели за открито поведение от страна на участниците;
  8. Изграждане на умения за общуване и успешна социализация, разширяване на социалната среда чрез създаване на нови контакти;
  9. Осмисляне на свободното време на младите хора и личностна реализация.

Последния етап на проекта бе разработване на Сборник "Избери спорта – не на агресията и зависимостите" с изводите от изпълнените дейности, който ще бъде достъпен онлайн за всички заинтересовани на страницата на Фондацията  viartfoundation.com

Целевата група, към която бяха насочени дейностите по проекта, са над 250 младежи – преки участници, в това число и лица в неравно положение, на възраст от 15 до 29 години, живеещи на територията на община Пазарджик. 


Този документ е създаден в рамките на проект «ИЗБЕРИ СПОРТА», който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Фондация „Ви Арт“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ММС и НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта.

Коментари