Институции

През новата учебна година в 41 училища ще има профилирано и професионално обучение

Написано от Величка Ачева

Пазарджик

Под председателството на зам. областния управител Петър Белчев днес се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, на което беше обсъден и съгласуван проектът за държавен план прием по професии и специалности за учебната 2018/2019г. в област Пазарджик. На заседанието присъстваха представители на: РУО Пазарджик, Бюра по труда, Инспекция по труда, общински администрации, работодателски организации, синдикати, Регионална служба по заетостта – Пловдив.

За учебна 2018/2019 год., държавен план-прием в профилирани и професионални паралелки ще бъде обявен в 41 училища на територията на областта.

Профилирано обучение ще предложат 18 средни училища, в т.ч. и трите профилирани гимназии в град Пазарджик. Ще се реализира обучение по 9 профила, като най- голям е броят на паралелките с профил „Чужди езици” – 9, следван от профил „Природни науки”– 6 паралелки, „Софтуерни и хардуерни науки”,„Предприемачество”, „Хуманитарни науки” – по 5 паралелки, „Математически” – 3 и по 2 паралелки в профилите „Икономическо развитие”, „Музика” и „ Изобразително изкуство”.

Професионално образование и обучение ще се реализира в 25 училища, от които 16 професионални гимназии, сред които, обявената за училище с национално значение Национална професионална гимназия по горско стопанства „Хр. Ботев“ – гр. Велинград и трите иновативни ПГИМ, ПГМЕТ и ПГХХТ – гр. Пазарджик. Предложения за прием в професионални паралелки има и от 5 средни училища: СУ „Ал. Иванов-Чапай“ – гр. Белово; СУ „М. Драгинов“- с. Драгиново, общ. Велинград; СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Стрелча и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница;  2 профилирани гимназии: ПМГ „К. Величков“ и ПГ „Ив. Аксаков“ – гр. Пазарджик и 2 обединени училища: ОУ „Хр. Ботев“ – с. Калугерово, общ. Лесичово и ОУ „Хр. Ботев“ с. Семчиново, общ. Септември.

За настоящата учебна година броят на учениците, завършващи седми клас ( основно образование) в дванадесетте общини на областта  е  общо 2493. Те ще трябва да кандидатстват за прием в 38 профилирани и 66 професионални паралелки.

Професионалното образование и обучение е застъпено по професии и специалности от повече от 20 професионални направления, като 50 паралелки са с придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация,  13 паралелки – ІІ степен  и 3 паралелки – с придобиване на І степен на професионална квалификация ( в двете обединени училища в с. Калугерово и с. Семчиново и ПГСС „Царица Йоанна” – Пазарджик.)

За учебната 2018/2019 г. ще се предложи обучение по 8 нови за отделните училища професии и специалности, като по три от тях – „Монтьор по автоматизация“(ПГПТ – Пазарджик),  „Съдебен служител“(ПГИМ – Пазарджик) и „Аниматор в туризма“ (ПГ „Аксаков” – Пазарджик) до момента в региона не се е реализирало професионално обучение. В две средни училища- СУ „Ал. Иванов- Чапай” гр. Белово и СУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Ракитово за следващата учебна година е заявен план-прием само за професионално обучение по нови за училищата професии, съответно „Системен програмист”(СУ – гр. Белово), „Монтьор на транспортна техника” и „Фризьор”( СУ – гр. Ракитово).

Всички предложения на директорите за прием по нови професии са подкрепени от местния бизнес, като са постигнати договорености за провеждане на практиките в реална работна среда и модернизация на наличната база и техника за нуждите на обучението по съответната професия и специалност.

В предложението на РУО-Пазарджик за прием по професии и специалности са включени и паралелки – дуално обучение, към които се наблюдава засилване на интереса от страна на учениците и техните родители. За цялата област, прием в тази нова форма на обучение ще има в три професионални гимназии:

1.         ПГИТМТ – гр. Панагюрище по професиите: Минен техник/Минна електромеханика; Техник на прецизна техника/Лазерна и оптична техника; Хотелиер/Организация на хотелиерството; Мехатроника/Мехатроника; Машинен техник/ Машини и системи с ЦПУ;

2.         ПГХХТ – гр. Пазарджик по професията Химик-технолог, специалности Технология на целулозата, хартията и опаковките  и  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;

3.         ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – гр. Пещера по професиите: Биотехнолог/ Технология в биопризводствата и Химик-оператор/Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти.

 Всички паралелки за обучение чрез работа са заявени от страна на регионалния бизнес в лицето на „Оптикоелектрон груп” АД – гр. Панагюрище, „Биовет” АД – Пещера, „Ди Ес Смит България” АД, „Монди Стамболийски” ЕАД, Камарата на целулозно-хартиената промишленост.

За учебната 2018/2019 година е заявен прием и в 6 паралелки задочна форма в ПГГСД „Ст. Божков“ – гр. Батак, ПГД „ Ив. Вазов" – гр. Велинград, ПГСС „Царица Йоанна" – гр. Пазарджик, ПГХХТ- гр. Пазарджик и ПГМЗС – гр. Септември, както и 1 паралелка вечерна форма на обучение  в ПГЛПМ „В. Левски“ – гр. Пещера.

Предложението на РУО-Пазарджик за държавен план-прием по професии е съобразено със ЗПОО и ЗПУО. Взет е под внимание броят, завършващи VІІ клас по населени места и общини и е анализирано изпълнението на приема за предходните три години. При изготвянето му са отчетени стратегиите, прогнозите и плановете на общините  от област Пазарджик, след проведени срещи на началника на РУО  с браншови организации, с бизнеса, с кметове и общински  администрации. Съобразено е с писмо от МОН с посочени професии и специалности, по  които има най-голям недостиг на кадри в  страната. Предложеният държавен план-прием по професии отговаря на постъпилите заявки от работодателите и техните представителни организации за обучение по определени професии и специалности.

Коментари