Институции

Представиха проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3»

Написано от Величка Ачева

На пресконференция в Пещера бе представен проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. На пресконференцията присъстваха кметът на Общината Николай Зайчев, ръководителят на проекта Стела Павлова, както и координаторът на проекта Весела Хамамджиева.

ОП7-ЛОТ3

Проектът ще продължи 24 месеца и се реализира от Община Пещера. Той е на обща стойност 671 040,29 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

ОП7

Целта на настоящото проектно предложение е повишаване на енергийната ефективност на 10 многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Като краен резултат реализацията на сключените договори, цели постигане на намаляване на неравенствата между периферните и централните райони на страната.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0134 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари