Институции

Община Пазарджик извърши 89 проверки по сигнали за изоставени автомобили

PZ bul Bulgaria
Написано от Величка Ачева

Пазарджик

От началото на 2018 г. са извършени 89бр. проверки по сигнали за излезли от употреба МПС (ИУМПС) на територията на Община Пазарджик. В резултат принудително са преместени 18 автомобила и тече процедура за още 8 автомобила. На 63 автомобила са поставени предупредителни стикери и са били доброволно преместени от собствениците.

Във връзка с нарастващия брой излезли от употреба моторни превозни средства  в гр. Пазарджик, изоставени от собствениците им по тротоари, улици, площади, междублокови пространства и други площи – общинска собственост, с цел освобождаването на неправомерно заетите площи и третирането на изоставените МПС в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства – приета с ПМС № 11/15.01.2013год. и на основание чл. 44, ал.1, т.1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 3 от Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община Пазарджик, приета с Решение №147/30.07.2014г., взето с протокол № 9  на Общински съвет Пазарджик и със Заповед на Кмета на Община Пазарджик е създадена комисия от общински служители и служители на ОД МВР – Пазарджик и РУ Пазарджик. В Община Пазарджик дейността по Глава IX от Наредбата : «Управление на излезли от употреба МПС»  /ИУМПС/ е възложена на БМ «Паркинги и охрана».                                 

Коментари