Институции Общество

На 13 октомври откриват новото депо

PZ Obsht Pazardjik vhod
Написано от Елена Станоева

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи по реализацията на проект „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”, предвиден да обслужва девет общини от област Пазарджик.

 

За финала на СМР съобщи кметът Тодор Попов на редовната си пресконференция. Деветте общини са обединени в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Пазарджик, а именно – община Пазарджик, община Пещера, община Септември, община Батак, община Брацигово, община Лесичово, община Велинград, община Ракитово и община Белово.

В момента е в ход подготовката и кандидатстването по процедура за компостиране и изграждане на сепарирараща инсталация, което е от изключителна важност за удължаването срока на ползване на вече изградената клетка. Ако такава не се изгради новото депо ще се запълни само за няколко години.

Официалното откриване на депото ще бъде на 13.10.2017 г. от 11,00 часа.  Покани са изпратени на министър-председателя Бойко Борисов, министъра на околната среда и водите Нено Димов и изпълнителния директор на ПУДООС Ренета Колева.

В рамките на проекта са изградени Клетка 1 за депониране на отпадъци и съпътстващата инфраструктура за нормалната експлоатация на обекта  – входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, административно-битова сграда, други съоръжения като диги, басейн за филтрационни води, изгребна яма за битово-фекални води, подземен резервоар с води за противо-пожарни нужди, експлоатационен и контролен път, частично зелен пояс, като са предвидени и площи за разширение на депото с Втора клетка, а по време на експлоатацията на Клетка 1 ще се изграждат поетапно хоризонталните газови дренажи и газопроводите, които ще отвеждат депонийния газ до газосъбирателни станции, посредством които се осъществя връзката с Главния газопровод.

Собственик на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура е Община Пазарджик.

Обемът на депото (Клетка 1) е 827 102 m3 като брутен обем, а проектният капацитет на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка І и съпътстваща инфраструктура“, за дейността „Приемане и обезвреждане (депониране) на неопасни отпадъци от общини на област Пазарджик в клетка 1“ съгласно комплексното разрешително е определен на общо 590 327 тона.

Изпълнител на СМР за обекта е ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София,  съгласно сключен договор с Община Пазарджик с рег. № 99-ЗОП-55/ 06.10.2015 г., като  стойността на действително изпълнените СМР е 15 924 889,27 лева, като средствата за финансиране са осигурени от ПУДООС.

Коментари