Общество

Намаляхме с още близо 3000 за година

Написано от Елена Станоева

Пазарджик С 2849 души е намаляло населението в област Пазарджик през 2017 година, показват статистически данни. Към 31 декември 2017 г. жителите на областта са 257 965 души (3.7% от населението на България), докато година по-рано то е било 260 814. Съотношението мъже/жени е 49/51%.

 

Децата до 15 години са 38 728 (15% от населението). За страната показателят е 14.3%. Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2017 г. е 15.6%, като най-нисък е в Германия (13.4%) и Италия (13.5%), а най-висок е в Ирландия (21.1%) и Франция (18.3%).

Данните показват още продължаващ процес на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на хората над 65 години. В края на 2017 г. те са 52 132, или 20.2% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта. Относителният дял на жените над 65 години е 23.9%, а на мъжете – 16.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.4%. Най-висок е този дял в Италия (22.3%), следвана от Гърция (21.5%) и Германия (21.2%). Общо в шест страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.  

Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост (хората над 65 и под 15 години в област Пазарджик е 54.4%, при 54.5% за страната. Съотношението е по-благоприятно в градовете – 53.1%, отколкото в селата – 56.5%. Във всички области на страната, този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 46.3.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2017 година е 43.4 години, като при мъжете е 41.6 години, а при жените – 45.2 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. е 155 246 души или 60.2% от населението на област Пазарджик, като мъжете са 82 744, а жените – 72 502. Броят на трудоспособното население намалява с 2 639 души, или с 1.7% през 2017 г. спрямо предходната година.

Към края на 2017 г. в над трудоспособна възраст са 61 369 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст – 41 350 души, или 16.0% от населението на областта. Демографското заместване (съотношението между влизащи и излизащи от трудоспособна възраст) е 69, при 64 за страната.

Към края на 2017 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В четири населени места, или в 3.4% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2017 г. в градовете живеят 161 706 души, или 62.7% от населението на областта, а в селата – 96 259 или 37.3%.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.9% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 525 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 108 376 души (42.0%).

Коментари