Криминално Общество

И окончателното решение на ВАС е за отмяна спирането на процедурата за добив на волфрам край Велинград

veligrad_ot_visoko
Написано от Елена Станоева

Пазарджик, Велинград Административният орган не може да обжалва определение на Административен съд. По това съображение юли 2016 г. тричленен състав на ВАС е прекратил съдебното производство по частна жалба на директора на РИОСВ Пазарджик.

 

Със същата се обжалва решение на Административен съд Пазарджик, с което е отменено решение на инспекцията за спиране на административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” на „РЕСУРС-1”АД. Административен съд – Пазарджик отмени това решение, тричленен състав на ВАС, по горепосочените причини, със свое определение потвърди акта. Петчленен състав на същия съд окончателно оставя в сила определението. „..Само страните участващи в административното производство имат право да обжалват определение, с което първоинстанционният съд по реда на чл. 54, ал. 5 вр. с чл. 197 и сл. от АПК се произнася по жалба срещу административен акт, с който е спряно административно производство…“, се казва в определението.
По отношение инвестиционното предложение за добив на волфрам край СПА столицата на Балканите, „за“ и „против“, и дори намерения за бунт, имаше още през 2014 г. Становища „за“ и „против“ имаше от институции, хотелиери, граждани.

През месец юли 2016 г. директорът на РИОСВ – Пазарджик спря административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” на „РЕСУРС-1”АД заради настъпили фактически промени – до издаване на индивидуален административен акт от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” за учредяване на санитарно-охранителни зони около речни водохващания на реките Грънчарица и Малка река, използвани за питейно-битово водоснабдяване на Велинград.

Коментари