Институции

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик провежда процедури за кандидатстване на работодатели

Написано от Величка Ачева

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 872.00 лв.;

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 5123,51 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3308,00 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3491,25 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6380,00 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства -3960,00 лв.;
 • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)свободни средства – 2328,57 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 3060,25 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3975,31 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3097,00 лв.;
 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 6066,00 лв.;
 • обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ – 1796,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Пазарджик, както и на тел. както и на тел. 034/44-19-75

Коментари