България Институции

Анализ на Министерство на финансите назовава поименно 5 общини от нашата област

pari1
Написано от Величка Ачева

Комплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за третото тримесечие на 2018 г. показва, че с най-добри параметри на тези показатели са общините: Столична община, Пловдив, Русе, Бургас, Несебър, Панагюрище, Челопеч, Златица, Божурище, Иваново. Това става ясно от публикуваните данни за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2018 г.

Според анализа на Министерство на финансите, съответно, с най-негативни тенденции по показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за третото тримесечие на 2018 г., като се изключат общините, които са със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от ЗПФ и/или са определени като общини с финансово затруднение въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси към края на 2017 г., се очертават следните общини: Доспат, Борован, Кърджали, Карлово, Брегово, Антон, Поморие, Кричим, Никопол, Стрелча.

Общини с най-голям дял на поетите ангажименти за разходи спрямо годишните разходи: Марица 109,6% Смолян 109,6% Бяла (обл. Русе) 90,9% Главиница 87,3% Чипровци 84,1% Септември 78,0%.

Общини с най-голям дял на просрочените задължения спрямо годишните разходи са Димово, Белоградчик, Доспат, Неделино, Струмяни и Велинград.

Към края на третото тримесечие на 2018 г. единствено община Септември нарушава разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗПФ, съгласно която не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от закона, и поемат нови ангажименти за разходи.

През 2017 г. и м. август 2018 г., на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ, са съгласувани планове за финансово оздравяване на 11 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия, Симитли и Стамболово. Те изготвиха и изпратиха за съгласуване оздравителни планове, в които си поставят цели за финансово оздравяване, включващи мерки за увеличаване на приходите и оптимизиране и ограничаване на разходите в годишен и средносрочен план, изготвени на база на обективен анализ на основни финансови показатели. Целта е да бъде намален дефицитът по бюджета, ограничаване на необезпечените и просрочени задължения и въвеждане на конкретни мерки за подобряване на процеса на управление на общинските финанси. Общият финансов ефект от оздравителните планове следва да се реализира ефективно за срока на изпълнение на плана за финансово оздравяване на съответната община.

При общините Симитли, Белово, Велинград, Перник и Сливен се наблюдава намаление на размера на ангажиментите за разходи към края на третото тримесечие на 2018 г. спрямо края на 2016 година. Ангажиментите за разходи намаляват и при община Стамболово. Община Септември е в нарушение на разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗПФ към края на третото тримесечие на 2018 г., тъй като общината поема нови ангажименти за разходи, въпреки че не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от закона. Шест общини към 30 септември 2018 г. отчитат положително бюджетно салдо (без Симитли, Видин, Белово, Сливен и Стамболово).

Коментари